Privacystatement voor patiënten

Scope
Dit privacystatement is van toepassing op (alle) relevante persoonsgegevens die door Eurocept Homecare worden verwerkt in het kader van de aan u verleende zorg. Slechts voor dit specifieke traject worden gegevens vastgelegd en opgeslagen op een beveiligde database/server. Met dit privacystatement wil Eurocept Homecare u graag informeren over welke gegevens Eurocept Homecare verzamelt, hoe Eurocept Homecare dat doet, waarom Eurocept Homecare dat doet (voor welke doelen), op basis van welke grondslagen en hoe Eurocept Homecare verder omgaat met uw gegevens.

Herkomst van uw persoonsgegevens
Eurocept Homecare ontvangt rechtstreeks privacygevoelige informatie van u, wanneer u samen met uw arts ervoor kiest om gebruik te maken van onze dienstverlening of producten. Bijvoorbeeld voor hulp van onze gespecialiseerde verpleegkundige bij de toediening of het gebruik van uw geneesmiddel/hulpmiddel of voor thuislevering van uw medicatie. Daarnaast kan Eurocept Homecare ook gegevens van u ontvangen indien u vragen heeft over onze dienstverlening of wanneer u contact met ons opneemt (bv. bij het wijzigen van een afspraak).

Persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens verkrijgt Eurocept Homecare rechtstreeks van uw arts of van uzelf of uit de VECOZO-database*:

 • Uw naam
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN-nummer (in Nederland)
 • Uw postadres
 • Uw (mobiele) telefoonnummer(s)
 • Uw e-mailadres t.b.v. contact voor dienstverlening
 • De naam van uw zorgverzekeraar en uw polisnummer, voor zover van toepassing voor de declaratie van uw geneesmiddelen en/of hulpmiddelen of medische behandeling bij de zorgverzekeraar
 • Het door uw arts voorgeschreven recept
 • De medische indicatie waarvoor uw arts een behandeling heeft aangevraagd
 • Het geneesmiddel waarvoor uw arts een behandeling heeft aangevraagd
 • Uw gewicht: Indien nodig voor (controle van) de juiste medicatiedosering
 • Naam behandelend (huis)arts
 • Naam en plaats van uw apotheek
 • Naam en telefoonnummer van uw contactpersoon

Daarnaast verwerkt Eurocept Homecare, indien van toepassing op uw behandeling, aanvullende persoonsgegevens in uw patiëntendossier die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw behandelovereenkomst/zorgprogramma. Hierbij kunt u denken aan:

 • Startdatum zorgprogramma
 • Medicijn- en/of productgebruik
 • Lengte (bij een aantal zorgprogramma’s wanneer dit noodzakelijk is)
 • Bloedwaardes (bij een aantal zorgprogramma’s wanneer dit noodzakelijk is)
 • Einddatum zorgprogramma

Doeleinden van verwerking
Eurocept Homecare verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor communicatie met uw zorgverlener(s), die betrokken zijn bij uw behandeling (bijvoorbeeld, uw (huis)arts, verpleegkundigen of het ziekenhuis)
 • Voor het uitvoeren van de door uw zorgverlener(s) aangevraagde zorg
 • Voor administratieve verplichtingen ten behoeve van het uitvoeren van bovengenoemde zorg
 • Voor het beantwoorden van uw vragen (en/of die van de door u aangewezen contactpersoon)
 • Voor kwaliteitsdoeleinden, bijvoorbeeld medicatie veiligheid/het melden van bijwerkingen
 • Voor klanttevredenheidsonderzoeken en/of enquêtes met betrekking tot de service van Eurocept Homecare
 • Het behandelen van geschillen, klachten en claims
 • (Bij een aantal zorgprogramma’s) Voor analyses en statistische onderzoeken (waaronder geanonimiseerde informatie over de geleverde services aan de fabrikant van uw geneesmiddel)

Grondslagen
Organisaties mogen alleen persoonsgegevens verwerken als ze daar een grondslag voor hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming noemt zes mogelijke grondslagen. Voor onze verschillende verwerkingen maken we gebruik van vier van deze grondslagen:

Overeenkomst: Eurocept Homecare heeft met u als patiënt een behandelovereenkomst voor de zorg die Eurocept Homecare u aanbiedt. Net zoals u een behandelovereenkomst hebt met uw huisarts of tandarts. Op basis van de behandelovereenkomst is het noodzakelijk dat Eurocept Homecare gegevens van u verwerkt om u de juiste zorg te kunnen bieden.

Toestemming: Eurocept Homecare kan uw toestemming vragen voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de farmaceut waarvan u een medicijn of product gebruikt, zodat de farmaceut analyses kan doen op het gebruik en de werking van het medicijn of product om het medicijn of product te kunnen verbeteren.

Wettelijke plicht: Eurocept Homecare is wettelijk verplicht om een melding van een bijwerking of klacht door te geven aan de desbetreffende farmaceut/leverancier. Daarnaast heeft Eurocept Homecare op basis van de Zorgverzekeringswet de plicht om persoonsgegevens met uw zorgverzekeraar uit te wisselen.

Gerechtvaardigd belang: Eurocept Homecare kan contact met u opnemen met de vraag of u deel wilt nemen aan een enquête en/of klanttevredenheidsonderzoeken om de zorg die Eurocept Homecare aanbiedt te kunnen verbeteren. Daarnaast verzamelt en combineert Eurocept Homecare uw gegevens voor analyses en statistische onderzoeken om services van Eurocept Homecare en haar partners te kunnen verbeteren.

Bewaartermijnen
Eurocept Homecare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.

Als zorgaanbieder is Eurocept Homecare wettelijk verplicht om uw patiëntdossier tot 15 jaar na uw behandeling te bewaren. Daarnaast is Eurocept Homecare wettelijk verplicht om productklachten en bijwerkingen tot 15 jaar na uw behandeling te bewaren . Vanuit fiscale en administratieve wetgeving is de minimale bewaartermijn 7 jaar na vaststelling finale Vennootschapsbelasting (VBP) aangifte door Eurocept Homecare (circa 10 jaar).

Beveiliging
Eurocept Homecare stelt alles in het werk om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en waar nodig slechts anoniem gegevens opslaan of  verstrekken. Hiertoe hebben we technische, administratieve en fysieke maatregelen genomen, met als doel het beschermen van persoonsgegevens tegen verlies en/of het verkeerd gebruik van deze data.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Eurocept Homecare maakt gebruik van de diensten van een aantal gespecialiseerde leveranciers op ICT-gebied, voor het leveren van uw medicatie/hulpmiddel of het versturen voor een klanttevredenheidsonderzoek over onze dienstverlening. Met deze organisaties heeft Eurocept Homecare verwerkersovereenkomsten afgesloten. De verwerkers mogen de persoonsgegevens alleen in onze opdracht en onder ons toezicht verwerken, alleen voor doelen die wij bepalen en onder strikte geheimhouding.

Eurocept Homecare werkt samen met ZZP’ers, tijdelijke krachten of partners die geen verwerkers zijn omdat ze onder Eurocept Homecare’s direct gezag staan. Wanneer het noodzakelijk is om persoonsgegevens uit te wisselen, sluiten we een geheimhoudingsovereenkomst.

Eurocept Homecare kan uw (medische) persoonsgegevens opvragen bij of verstrekken aan uw zorgverlener, voor zover dit voor een goede behandeling met het betreffende geneesmiddel en/of hulpmiddel (of het verstrekken daarvan) noodzakelijk is. Daarnaast kan Eurocept Homecare uw persoonsgegevens in sommige gevallen verstrekken aan de registratiehouder, fabrikant of farmaceut:

 • In geval van (het vermoeden van) bijwerkingen en/of overige veiligheidsincidenten worden deze gegevens (ook) anoniem verstrekt aan de gezondheidszorgautoriteiten en/of de registratiehouder/medicijn/hulpmiddelfabrikant, in het kader van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • De gezondheidszorgautoriteiten en/of een vertegenwoordiger van de registratiehouder/fabrikant kunnen uw gegevens bij Eurocept Homecare inzien om het (wettelijk) juist verwerken van informatie betreffende bijwerkingen en/of veiligheidsincidenten te onderzoeken om zodoende de veiligheid van het betreffende medicijn/hulpmiddel te waarborgen
 • De registratiehouder/fabrikant (mag) kan – in geval van bijwerkingen – de zorgverlener raadplegen bij aanvullende medische vragen m.b.t. het beoordelen van de bijwerkingen. Dit gebeurt alleen wanneer u daar toestemming voor hebt verleend;
 • Eurocept Homecare verstrekt uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van het medicijn of product aan de farmaceut wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven;
 • Eurocept Homecare deelt uw persoonsgegevens met externe partijen die voor ons ondersteunende bedrijfsactiviteiten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld aan een koerier voor het leveren van uw medicatie/hulpmiddel.

Recht op inzage, beperking van gegevensverwerking, correctie of verwijdering van persoonsgegevens en/of gegevensoverdracht
Voor het uitvoeren van de door uw behandelaar aangevraagde dienstverlening en/of producten is het noodzakelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. Hiervoor is het van groot belang dat uw persoonsgegevens juist zijn en dat u deze kunt inzien en/of kunt laten aanpassen of verwijderen bij feitelijke onjuistheden. U kunt te allen tijde inzage vragen in uw patiëntendossier. Naast het recht op inzage, correctie en verwijdering kunt u ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken en is het mogelijk om bezwaar te maken wanneer u het niet eens bent met de verwerking. Ten slotte is het in sommige gevallen mogelijk om het recht van dataportabiliteit in te roepen.

In al deze gevallen kunt u met uw vragen terecht bij fg-homecare@eurocept.nl.

Wijziging privacystatement
Wij kunnen onze privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, zullen we u eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden.

Overige vragen en/of opmerkingen
Indien u vragen heeft over dit privacystatement en/of onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking kunt u contact met ons opnemen via fg-homecare@eurocept.nl of middels het sturen van een brief aan Eurocept Homecare, Loodsboot 7, 3991 CJ Houten, onder vermelding van VERTROUWELIJK en t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming. Hier kunt u ook terecht voor het melden van incidenten en/of klachten op het gebied van gegevensverwerking. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

* VECOZO is een beveiligd systeem dat de communicatie beheert tussen zorgverzekeraar en zorgverlener. Administratieve en financiële gegevens rondom uw behandeling wordt hierin verwerkt

Versienummer 2019.05 V1.2
1100.01.68-10jul2019

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!